1. Objecte i àmbit d'aplicació.

La utilització d'aquest portal implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. Ferreteria Mavid podrà modificar el portal i efectuar els canvis i les modificacions que estimi convenients i cregui que són necessaris per a l'adequada funcionalitat d’aquest, sense necessitat de previ avís. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts al portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d'Andorra.

2. Informació subministrada en el lloc web

Ferreteria Mavid realitza tots els esforços per oferir la informació continguda en el portal de forma veraç i sense errors de cap tipus. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de Ferreteria Mavid, es procediria immediatament a la seva correcció. De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes, serveis o esdeveniments. De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes, serveis o esdeveniments al portal, en responen els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre amb els productes, serveis o esdeveniments reals; segons la normativa legal vigent, les imatges són orientatives i és vinculant la descripció del producte donada.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Ferreteria Mavid o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el portal. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Ferreteria Mavid o dels titulars corresponents. Queda prohibit, per tant, l'ús del portal amb finalitats públiques o comercials, per la qual cosa no es pot explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del portal. Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a Ferreteria Mavid que permetin l'accés al portal, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Ferreteria Mavid dels seus continguts o serveis.

4. Responsabilitat de Ferreteria Mavid

Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana. L'accés al portal serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del portal, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Ferreteria Mavid per qualssevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. Ferreteria Mavid no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Ferreteria Mavid, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Ferreteria Mavid, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Ferreteria Mavid no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal. En particular, Ferreteria Mavid no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

5. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general, l'usuari s'obliga al compliment del present Avís legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquest, en el portal i a obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns o drets de Ferreteria Mavid, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. Ferreteria Mavid no es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar-ne l'edat. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant la utilització del portal l'usuari s'obliga a:
a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades
b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, cap informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Ferreteria Mavid, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Ferreteria Mavid o, en general, de qualsevol tercer
d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" introduida a la web, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d’aquests
e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del portal, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers
f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels seus serveis, inclosa la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma
g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Ferreteria Mavid, els seus proveïdors o tercers
h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT

És compromís del Ferreteria Mavid el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals. L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Ferreteria Mavid. Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Ferreteria Mavid per a les finalitats assenyalades.

1.- Àmbit d'Aplicació i Responsabilitat

Aquesta política de privacitat s'aplica a totes les dades personals recollides per Ferreteria Mavid a la seva pàgina web. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privacitat, l'usuari podrà posar-se en contacte amb Ferreteria Mavid, les dades de contacte són:
• Correu electrònic: info@mavid.ad
• Correu Postal: Ferreteria Mavid, C/ Camp Bastida, 4, AD500 - Andorra la Vella

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Ferreteria Mavid, tractaran les dades de l'usuari, de manera automatitzada, sempre, previ consentiment de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privacitat pera les següents finalitats específiques:
• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.
• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis. 

3.- Tractament de les dades

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per Ferreteria Mavid. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers. No existeix tractament de dades personals.

5.- Termini de conservació

Ferreteria Mavid conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides així com els terminis de retenció legalment establerts, durant un periode de 5 anys.

6.- Drets dels usuaris

L'usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts a l'apartat 1 de la present política. En tot cas, s'informa a l'usuari que, en cas que consideri que Ferreteria Mavid ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades a través del seu web.

L'acceptació de l'usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts a l'apartat 1 de la present política.

Les dades recollides pel Ferreteria Mavid en els diferents formularis a través de la seva pàgina web són necessaries per complir amb les finalitats expressades. Per tant, si l'usuari no les facilités, Ferreteria Mavid no podrà atendre la seva sol·licitud.

9.- Decisions Automatitzades

Ferreteria Mavid podran elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l'adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d'informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d'enviar les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s'ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l'usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió adoptada per Ferreteria Mavid

Ferreteria Mavid ultilitza mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

11. Ús de “cookies”

Els portals web del Ferreteria Mavid utilitzen cookies pròpies i de tercers.

Et truquem?